Ile-aux-tourte Bridge

Waterproofing of Ile-aux-tourte Bridge in the Lake of Two Mountains area near Montreal, Quebec, Canada.